E-MAIL:
zahradnidvur@email.cz
TELEFON:
604 204 433

jaro22 zima9 zahrada18 zahrada22 zahradni-slavnost28 zahradni-slavnost1 jaro21 remesla20 stromova-deva jaro20 kvetiny1 zahrada17

Úvod

V jedné z nejúrodnějších částí naší země, nazývané také „zlatý pruh Země české,“  na okraji obce Straky  na Nymbursku se nachází místo, kde skupina lidí  s nejlepším chtěním, umem a poznáním vytváří  místo, které má být pro inspiraci,  potěchu a posilu duše ostatních lidí, ale především má být potvrzením  pravdivosti zákonů vetkaných do celé přírody. Tato skutečnost byla objevena již předchozími generacemi našich praotců a získána při obhospodařování svěřené země a sepsána do mnohých přísloví, pořekadel, pranostik, příběhů, bájí,  pohádek a celých knih.

Právě pro lepší pochopení těchto principů je ve své jednoduchosti  u bývalé zemědělské usedlosti vytvářena zahrada, která jako naučná kniha plná života seznamuje návštěvníka se všemi zákonitostmi v celém vesmíru, který se řídí podle stejných zákonů, jež poznáváme také  zde na Zemi. Vznikající stavby, které slouží k určitému účelu, se řídí zákonem o kráse a zároveň jsou významným symbolem, protože představují ty nejdůležitější síly, které řídí a rozvíjejí život v celém stvoření. I v historii  najdeme několik obdobných výtvorů a to i v zahradním umění, kdy se člověk pokusil vytvořit živé dílo, které v sobě obsahovalo přijaté poznání o světě.

Taková díla – historické zahrady  mají v sobě  kouzlo, protože je zde  vše utvářeno  z živých organizmů a bytostí za přispění tvůrčí vůle člověka, který v inspiraci a v uměleckém ztvárnění spoluvytváří nádherný obraz místa harmonie a míru. Vše živé je v   neustálém pohybu, který je podřízen celkovému koloběhu během roku, ale  i velkému koloběhu sil v celém vesmíru. Skutečné dílo poté vypovídá o získané moudrosti člověka -zahradníka, který zde vstupuje na půdu zahrady jako tvůrčí činitel, jenž v dodržování harmonie a řádu přírody vše zušlechťuje a pozvedá, pokud se řídí podle objevených zákonitostí nebo naopak vnáší na tuto půdu nesoulad a zkázu, pokud těchto zákonitostí nedbá. Tento příměr může platit  i pro celou zemi, kdy při pozorování krajiny  a lidských obydlí vidíme „zemský ráj“ nebo zničenou zem.

Tento zjevný obraz vypovídá jednoduše  o moudrém anebo zmatečném obhospodařování Země.   Pro zajímavost je dobré si zde připomenout slova naší české hymny, kde se zpívá o zemském ráji. Takto naše krajina vyzařovala a působila na mnohé v době, kdy tato píseň vznikla. Těžko je možné tvrdit, že je tomu tak i v dnešní době „mnohých možností“. A právě dle historie našeho národa je zřejmé, že si tyto schopnosti -  moudře obhospodařovat svou zem -  nese v sobě. Otázkou zůstává, jestli je dokáže uplatnit  v současné době a dokázat, že „to jde“. Když se vrátíme zpět k příměru  naší zahrady, musí i zahradník získanou moudrost  na  této půdě zahrady uplatnit. Jeho dílo poté vypovídá, jestli se stal zahradníkem v pravdě královským. Co platí pro jednotlivce, platí i pro národ .Pokud toto dokáže člověk vytvořit v malém,  je v jeho schopnostech totéž přenést do celé země, neboť dané zákony jsou platné v plné míře jak pro malé území, tak i pro celé  země a státy.

Přijměte, prosím, pokud Vás v nastíněném úvodu toto započaté dílo oslovilo, pozvání do Zahradního dvora a naučte se číst v této živé knize, jež je obtisknuta do tohoto kousku země. Zahrada je zatím na počátku své výstavby, protože aby působila jako celek, mnohé věci zde ještě chybí vytvořit a postavit. Na těchto stránkách se dále dozvíte, jakou historii má Zahradní dvůr a dále, co představují jednotlivé symboly, které zde uvidíte. Seznámíme Vás s jednotlivými aktivitami, které zde rozvíjíme a také s tím, kdy a při jaké příležitosti můžete toto místo navštívit. Navštívit jej můžete jako jednotlivci (např. rodinný výlet) nebo organizované skupiny (např. školy, školky a různá zájmová sdružení atd). Také Vám můžeme nabídnout i naše výpěstky a výrobky vypěstované a vyrobené  na této půdě, které získáváme v duchu ekologického obhospodařování krajiny a v historických tradicích naší země.


Historie Zahradního dvora

Zahraní dvůr byl založen v roce 2002 na místě bývalé zemědělské usedlosti. Odtud je také odvozen název Zahradní dvůr, u kterého bylo započato v budování okrasné a užitkové zahrady na místě zelené louky. ( Nutno se zmínit, že první rostliny, převážně stromy, zde byly vysazeny ještě před datem založení Zahradního dvora). Stávající dvůr představoval dvě obytné budovy – hlavní obytný dům a chalupu, která dříve sloužila jako výměnek. Z hospodářských budov to byly chlév s garáží, špýchar s malým chlévem a stodola s kolnou. K této usedlosti dříve patřilo více než 3 ha zemědělské půdy, z větší části orné. Hospodaření na půdě zde bylo ukončeno v době kolektivizace a zůstal zde chov drobného hospodářského zvířectva pro účely samozásobení domácnosti. Zelenina a drobné ovoce se pěstovalo pouze na malé zahrádce za stodolou. Takový stav zde přetrvával až do doby založení Zahradního dvora, kdy si havarijní stav mnohých budov a nové směřování tohoto místa vynutily změny.

V určité době před vlastním založením se podařilo zakoupit některé části louky sousedící s touto usedlostí, které budou v pozdější době sloužit jako zahrada pro návštěvníky. V tomto mezidobí se zde ve větším počtu objevila drobná hospodářská zvířata jako husy, krůty a ovce, které využívají možnosti volné louky.
Hlavní budování probíhalo od roku 2003 pod záštitou zahradní firmy LISTEN s. r. o. která zde v rámci své činnosti měla sídlo a v zájmu vzniku Zahradního dvora zřídila malé prodejní zahradnictví a pěstební plochu pro své vlastní účely převážně s produkcí trvalek. Pouze zbudování tohoto zahradnictví představovalo mnoho úsilí a práce. Bylo třeba vybudovat zdroj vody, sloužící k zálivce zde pěstovaných rostlin. Tak vznikl malý rybník, který byl vyhlouben na nejvlhčím místě louky v blízkosti stodoly, kde voda stála mnohdy i v letních měsících. Vytěžená zemina byla po přemrznutí rozprostřena na ostatní ploše a došlo tak k potřebnému navýšení okolního terénu.

Byly vyměřeny a založeny pískové cesty v hlavním obrazci, který sloužil jako prodejní a pěstební plocha a vysázeny první živé ploty, které celou plochu ohraničovaly. K pěstebním účelům byly postaveny dva fóliovníky a jako nádherná pozvánka ke vstupu byl vedle stylové brány postaven šestiboký altánek v klasicistním stylu, který zároveň sloužil jako zázemí pro prodej. To vše se podařilo při plném nasazení během dvou let, kdy jsme jako završení našeho snažení uspořádali u příležitosti výročí založení Zahradního dvora první zahradní slavnost 24.6. 2004.

Pro ilustraci si můžete v naší galerii nalézt fotografie z tohoto období.V této době se k Zahradnímu dvoru připojil název LISTEN, který se stal jeho součástí, včetně grafického ztvárnění. Pro vysvětlení tohoto názvu: „listen“ je botanické označení pro přeměněný list, z jehož úžlabí vyrůstají květy nebo větve květenství.Často se významně liší od podoby, kterou mají fotosyntetizující listy daného rostlinného druhu. Listeny se nevyskytují u každého rostlinného druhu. Pro zajímavost můžeme uvést dva příklady: velké barevné okvětní plátky lístků u „vánoční hvězdy“ nebo dlouhé světlé lístky, které se přidružují ke každému květenství lípy. Není to tedy slovo převzaté z cizího jazyka, jak mnozí soudí.

Z dalších symbolů, které se pojí k Zahradnímu dvoru je zástava se zlatou a zelenou barvou. Symboliku barev zde není potřeba doširoka rozvádět. Stačí pouze uvést, že jarní zlatavé sluneční paprsky dokáží zahradu probudit, aby se oděla do zeleného šatu plného života. To platí i u jarního zeleného osení, které v plné zralosti zezlátne. Tak to vypadalo i při založení Zahradního dvora, kdy vedle pruhu zelené louky ležel pruh zrajícího zlatého obilí. Dané zahradnictví zde fungovalo přibližně dva a půl roku, kdy se i přes počáteční zájem ukázalo, že nebude možné v této okrajové části provozovat okrasné prodejní zahradnictví. Prodej širokého sortimentu okrasných a užitkových rostlin byl postupně ukončen. Během této doby byly doplňovány a rozšiřovány stávající okrasné záhony.

Nedílnou součástí života Zahradního dvora se staly zahradní slavnosti, pořádané v každém ročním období, tedy čtyřikrát do roka. Pro potřeby pořádání slavností byl za pomoci přátel částečně opraven a zpřístupněn špýchar spolu s přilehlou terasou. V této době se do Strak sjíždí mnoho návštěvníků, stávajících i nových příznivců Zahradního dvora. Za nově vzniklých okolností bylo v roce 2008 založeno občanské sdružení, jako nezisková organizace pod názvem Zahradní dvůr LISTEN, které v současné době zaštiťuje veřejnou činnost v Zahradním dvoře a bude nadále provozovat toto místo.

Hlavními cíli Zahradního dvora o.s. jsou:

rozvoj a rozšiřování Zahradního dvora v principech trvale udržitelného rozvoje
podpora tradic venkova jako je místní architektura, řemesla, zemědělství a zahradnictví
osvětová činnost a vzdělávací akce

Výsledkem činnosti má být poznávací a ukázková zahrada s mnoha drobnými stavbami, které budou svou krásou doplňovat nádheru květin. Vše má vypovídat o harmonickém spolupůsobení člověka a přírodních sil.
V současné době se Zahradní dvůr rozkládá přibližně na 1 ha zemědělské půdy a k tomu přibyl v roce 2008 1 ha pronajaté orné půdy, kde se pěstuje zelenina, brambory, mrkev, krmné plodiny pro hospodářská zvířata a také okrasné keře a stromy pro další rozšíření zahrady. Vše je pěstováno bez použití chemických prostředků.


Krátce z historie obce Straky

Vesnice Straky se rozkládá po obou březích potoka Doubravka 8 km severozápadně od okresního města Nymburk v nadmořské výšce 196 m. Chloubou obce je rozsáhlá  náves s mohutnými kaštany a lípami.  První záznam o obci je z roku 1323, kdy větší část náležela Bartošovi z Valečova.
Majitelé se měnili, vesnice patřila ve 14. století k panství Benáteckému, později až do roku 1848 k panství Loučeňskému. V roce 1654 měly Straky 35 domů. V roce 1733 měla obec 221 obyvatel, po roce 1900 se počet stabilizoval na 800-900 obyvatel.

Na počátku 20. století přistoupila rakouská vojenská zpráva k vybudování nového moderního vojenského cvičiště, které ovlivnilo život obce na příštích 70 let.
Po celou dobu své existence byly Straky obcí převážně zemědělskou a řemeslnickou.  V padesátých letech bylo v obci 240 domů a 800 obyvatel, z toho 200 zemědělských hospodářství. Dnes má obec 535 obyvatel..

Zajímavostí obce je kaplička na návsi. Kdy a kým byla postavena není známo. Byla zasvěcena sv. Janu Křtiteli. Důkladně byla opravena v letech 1868 – 1874. V roce 1902 byl pořízen obraz nanebevzetí  Panny Marie a kaplička zasvěcena sv. Panně Marii. V roce 2005-2006 byla provedena celková oprava včetně výměny oltáře a znovupozlacení kříže na kopuli věže.

( ve zkrácené podobě převzato ze stránek obce  Straky – www.straky.eu )


Ve vstupu do Zahradního dvora je umístěna tabule s tímto textem: Navštivte „Zahradní dvůr“ v obci Straky

Zahradní dvůr vytváříme a budujeme ve spolupráci s okolní přírodou.Od roku 2002 postupně měníme část zdejší louky (vlhké nivy) na pěstební a ukázkovou zahradu, která má být pro Vás, návštěvníky, zdrojem oddechu, občerstvení, inspirace.Pochopitelně Vám zde také nabídneme i naše rostliny, které pečlivě a s láskou pěstujeme a ošetřujeme. Také i ostatními přírodními výrobky Vám chceme přinést radost. Životem našeho Zahradního dvora bychom Vám rádi ukázali, jak je možné i v dnešní době žít a pracovat na zahradě v úplné harmonii s přírodou.

Bude-li Vám Vaše návštěva Zahradního dvora podnětem k hlubšímu vztahu se světem přírody i všech bytostí (viditelných i neviditelných), v ní žijících a pracujících, pak to bude pro nás důvodem k radosti. Důležitý význam v životě Zahradního dvora hrají zahradní slavnosti. Jsou úzce spjaty se čtyřmi ročními obdobími a konají se vždy v době, kdy dle astronomického kalendáře přichází JARO, LÉTO, PODZIM a ZIMA. Právě v této době pak Zahradní dvůr poodhalí ztracené vědění o bytostných silách, vědění o jejich působení a zákonech, podle kterých se tyto síly řídí.Nabízíme ruku ke spolupráci všem lidem, kteří ve svém nitru také touží po tomto téměř zapomenutém poznání přírody.